Rezerwat przyrody "Radziądz"

Rezerwat "Radziądz" został powołany Zarządzeniem Nr 29 Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1954 roku (M.P. Nr A-22, poz. 359 z 1954 roku), w celu ochrony lasu mieszanego dębowo-bukowego o charakterze naturalnym.

Położony jest w obrębie leśnym Żmigród, leśnictwo Radziądz w oddziałach: 202 n, 203 b, 203 c ? o łącznej powierzchni 8,31 ha (w tym: 0,17 ha to powierzchnia drogi). Według klasyfikacji przyjętej przez Departament Ochrony Przyrody stosując kryterium typu środowiska, rezerwat zaliczono do rezerwatów leśnych, podtypu lasów mieszanych nizinnych a pod względem kryterium przedmiotu ochrony jako rezerwat fitocenotycznoflorystyczny chroniący naturalne zbiorowiska leśne z bukiem w pobliżu granicy jego zasięgu.

Głównym zbiorowiskiem leśnym rezerwatu jest naturalny zespół kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum ze starodrzewiem dębowo-bukowym, towarzyszy mu zespół środkowoeuropejskiego grądu wysokiego Galio sylvatici-Carpinetum.

Najcenniejszym walorem rezerwatu jest starodrzew dębowo-bukowy z wieloma egzemplarzami pomnikowych buków i dębów. Florę rezerwatu tworzą 133 gatunki roślin naczyniowych i 10 gatunków mszaków (wg Planu ochrony rezerwatu) charakterystyczne dla terenów niżowych i w większości występujące pospolicie na terenie całego kraju. Rezerwat nie posiada planu ochrony.

  • rezerwat_radziadz_01
  • rezerwat_radziadz_02
  • rezerwat_radziadz_03
  • rezerwat_radziadz_04
  • rezerwat_radziadz_05
  • rezerwat_radziadz_06

Powrót