Rezerwat "Olszyny Niezgodzkie"

Rezerwat "Olszyny Niezgodzkie" został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 roku (M.P. Nr 7, poz. 55 z 1987 roku), w celu ochrony i zachowania naturalnego obszaru bagiennych olszyn w zasięgu rzeki Ługi.

Położony jest w obrębie leśnym Żmigród, na terenie leśnictwa Niezgoda zaj mując łączną powierzchnię 74,28 ha.Rezerwat zaliczono do rezerwatów leśnych, podtypu lasów nizinnych, a pod względem kryterium przedmiotu ochrony jako rezerwat fitocenotyczno - florystyczny chroniący naturalne zbiorowiska leśne.

Głównym zbiorowiskiem leśnym rezerwatu jest ols porzeczkowy Ribo nigri - Alnetum , na niewielkich powierzchniach występują ponadto zespoły łęgu olszowo - jesionowego Circaeo - Alnetum , łęgu jesionowo - wiązowego Ficario - Ulmetum oraz grądu środkowoeuropejskiego Galio sylvatici - Carpinetum . Flor ę rezerwatu tworzy 276 gatunków roślin naczyniowych (według Planu ochrony rezerwatu) charakterystyczne dla terenów niżowych w większości pospolicie występujące na terenie całego kraju. Cześć z nich podlega ochronie gatunkowej.

Rezerwat nie posiada plan u ochrony.

 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_01
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_02
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_03
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_04
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_05
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_06
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_07
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_08
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_09
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_10
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_11
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_12
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_13
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_14
 • rezerwat_olszyny_niezgodzkie_15

Powrót