Turystyka

turystykaTereny LKP ?Lasy Doliny Baryczy? należą do atrakcyjnych dla turystyki masowej i indywidualnej a decydują o tym:

  • wszechstronna dostępność terenów leśnych
  • położenie w niewielkiej odległości od Wrocławia (około 50 km) ? podnosi atrakcyjność pod względem świadczenia ewentualnych usług edukacyjnych
  • wysoki udział atrakcyjnych dla turystyki siedlisk borowych i odpowiadających im drzewostanów iglastych oraz obecność stawów rybackich
  • znaczne zasoby grzybów i owoców runa leśnego
  • wysokie walory przyrodnicze oraz obecność zróżnicowanych form prawnej ochrony przyrody: rezerwatów przyrody, obszarów Glossary Link Natura 2000, parków krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody, licznych gatunków roślin i zwierząt, objętych prawną ochroną gatunkową
  • działalność obiektów sportowych, umożliwiających uprawianie czynnego sportu
  • gęsta sieć szlaków turystycznych

Uwzględniając powyższe uwarunkowania na terenie LKP turystyka ma charakter:

  • kwalifikowany, dla zorganizowanych grup i indywidualnych turystów o zainteresowaniach przyrodniczych i sportowych
  • masowy, szczególnie w okresie obfitego występowania płodów runa leśnego.

Zapoznanie się z całym zróżnicowaniem bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego oraz odpoczynek na terenie LKP umożliwiają liczne szlaki turystyczne oraz liczne leśne obiekty turystyczne różnych kategorii.