Regulamin Rady Naukowo-Społecznej

 REGULAMIN
RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ
LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO
?Lasy Doliny Baryczy?

I Postanowienie ogólne

§ 1

Regulamin określa szczegółowo organizację oraz tryb pracy Rady Naukowo ? Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?Lasy Doliny Baryczy?, zwanej dalej Radą.

§ 2

Rada działa na podstawie:

 1. Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.01.2001r. w sprawie Leśnych Kompleksów Promocyjnych ZO - 01 - 1/4/01
 2. Zarządzenia nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?Lasy Doliny Baryczy?.
 3. Decyzji nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie powołania Rady Naukowo ? Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?Lasy Doliny Baryczy? na lata 2012 ? 2014.
 4. Postanowień wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 3

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym ?Lasy Doliny Baryczy?.

§ 4

Rada liczy 20 członków.

§ 5

Członkowie Rady są powołani i odwołani przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 6

Kadencja Rady trwa 3 lata.


II Obowiązki, uprawnienia oraz tryb pracy Rady

§ 7

 1. Rada spośród swego grona wybiera Prezydium Rady.
 2. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
 3. W okresie między posiedzeniami Rady reprezentuje ją Prezydium, które ma obowiązek złożenia informacji Radzie ze swej działalności na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 8

Przewodniczący reprezentuje Radę, kieruje całokształtem jej prac, zwołuje posiedzenia w porozumieniu z dyrektorem RDLP we Wrocławiu i przekazuje dyrektorowi protokół z posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.

§ 9

Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 10

Przewodniczący Rady lub jego zastępca zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na wniosek:

 1. Ministra właściwego ds. środowiska
 2. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
 4. Przynajmniej połowy liczby członków Rady.

§ 11

W posiedzeniach Rady uczestniczą z urzędu: Dyrektor RDLP we Wrocławiu, nadleśniczowie Nadleśnictw Milicz i Żmigród lub osoby przez nich upoważnione.

§ 12

W posiedzeniu Rady mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele:

 1. Ministerstwa Środowiska
 2. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 3. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
 4. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 5. Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego
 6. Osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

§ 13

 1. Porządek posiedzeń Rady ustala przewodniczący w porozumieniu z członkami Prezydium oraz dyrektorem RDLP. Zmiany można dokonać na wniosek członka Rady przyjęty większością głosów.
 2. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący lub jego zastępca.
 3. Przewodniczący lub jego zastępca może powołać zespoły opiniujące składające się z co najmniej trzech osób.

§ 14

Do zadań sekretarza Rady należy:

 1. Rozsyłanie zaproszeń i materiałów na posiedzenie Rady
 2. Zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Rady oraz przygotowanie projektów opinii i wniosków Rady
 3. Opracowanie planu pracy Rady oraz sprawozdań z działalności Rady i zespołów roboczych
 4. Wnioskowanie w sprawie przyznania środków finansowych na pokrycie wydatków Rady oraz kontrola ich wykorzystania
 5. Nadzór nad realizacją postanowień Rady
 6. Inne czynności zlecone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Rady

§ 15

 1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym. Przewodniczący posiedzenia może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady zarządzić tajne głosowanie.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów ? w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków, a w drugim terminie zwykłą większością obecnych.
 3. W przypadku uzasadnionym pilnością sprawy, podstawą do wyrażenia opinii może być uzyskanie wypowiedzi pisemnej od członków Rady.

§ 16

Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły. Protokół podpisuje prowadzący posiedzenie i protokolant. Rada zatwierdza protokół na najbliższym posiedzeniu.

III Zakres działania Rady

§ 17

Do zakresu działania Rady należy:

 1. Opiniowanie projektów:
  1. projektów studium i planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. planów urządzania lasów wraz z programami ochrony przyrody,
  3. rocznych planów gospodarczych,
  4. tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
  5. objęcia ochroną prawną nowych obiektów i obszarów, a także zmian zasad ochrony w obiektach i obszarach chronionych,
  6. projektów planów ochrony rezerwatów i Parków Krajobrazowych oraz projektów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Glossary Link Natura 2000,
  7. działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP ?Lasy Doliny Baryczy?,
  8. turystycznego udostępniania terenów LKP ?Lasy Doliny Baryczy?,
  9. programu ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod zachowania tych zasobów,
  10. planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
  11. budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.
 2. Propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP ?Lasy Doliny Baryczy?
 3. Współdziałanie z leśnymi i ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich sprawach dotyczących LKP ?Lasy Doliny Baryczy?.
 4. Wydawanie opinii w sprawach LKP ?Lasy Doliny Baryczy? na wniosek dyrektora RDLP we Wrocławiu bądź z własnej inicjatywy.

§ 18

Opinie Rady, odnoszące się do planowania hodowlano ? ochronnego, mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzania lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP ?Lasy Doliny Baryczy? w obecności trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.

§ 19

 1. Obsługę techniczno ? biurową Rady w imieniu RDLP we Wrocławiu zapewnia nadleśnictwo organizujące posiedzenie.
 2. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są m.in. przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków Funduszu Leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
 3. Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet, odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

§ 20

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady przyjętej bezwzględną większością głosów.

[PDF]Pobierz Regulamin Rady LKP