Powołanie rady programowej

DECYZJA NR 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 lipca 2012r.

W sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej
Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?Lasy Doliny Baryczy? na lata 2012-2014

Znak: ZO-731-37/2012

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm) oraz § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§ 1

Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?LASY DOLINY BARYCZY", zwaną dalej Radą na lata 2012-2014 w następującym składzie:

 1. Piotr Lech ? Starosta Powiatu Milickiego;
 2. Sławomir Mazurek ? prezes spółki ?Stawy Milickie" S.A;
 3. prof. dr hab. Władysław Barzdajn ? kierownik Zakładu Selekcji, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego w Katedrze Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 4. dr hab. Cezary Beker ? dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego, Zakład Dendrometrii i Produkcyjności Lasu Katedry Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 5. dr Zygmunt Kącki ? adiunkt w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego;
 6. Beata Orłowska ? Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego;
 7. Katarzyna Łapińska ? naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Glossary Link Natura 2000, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
 8. Piotr Śnigucki ? dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych;
 9. Cezary Tajer ? specjalista w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych;
 10. Zofia Pietryka prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Ekologicznej ?Dolina Baryczy";
 11. Hanna Jankowska ? prezes Fundacji ?Dolina Baryczy";
 12. Tomasz Pertek ? nauczyciel w Zespole Szkól w Miejskiej Górce;
 13. Krzysztof Konieczny ? prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody ?PRO NATURA?;
 14. Sławomir Sielicki ? prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt ?Sokół?;
 15. Wojciech Sarzyński ? Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu;
 16. Ryszard Misiek ? dyrektor Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie;
 17. Elżbieta Kostecka ? nauczycielka w Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie, redaktor ?Wiadomości Żmigrodzkich?;
 18. Dorota Jakusztowicz  - dyrektor Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w  Żmigrodzie,
 19. prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz - kierownik Katedry Ochrony Środowiska i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 20. Małgorzata Kosińska ? inspektor ds. współpracy Zagranicznej i Promocji w Urzędzie  Miasta i Gminy Żmigród, redaktor naczelny gazety ?Wiadomości Żmigrodzkie"

§ 2

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym ?Lasy Doliny Baryczy".

§ 3

Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie projektów:

 • planów zagospodarowania przestrzennego,
 • planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
 • objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
 • rocznych planów gospodarczych,
 • tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
 • działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP ?Lasy Doliny Baryczy",
 • turystycznego udostępniania terenów LKP ?Lasy Doliny Baryczy",
 • programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod zachowania tych zasobów,
 • planów realizacyjnych malej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
 • budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

Ponadto do zadań Rady należy:

 • propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP ?Lasy Doliny Baryczy? ;
 • współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich sprawach dotyczących LKP ?Lasy Doliny Baryczy"; wydawanie opinii w sprawach LKP ?Lasy Doliny Baryczy" na wniosek dyrektora RDLP we Wrocławiu i z własnej inicjatywy.

§ 4

Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzania lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP ?Lasy Doliny Baryczy" w obecności trzech przedstawicieli  delegowanych przez Radę.

§ 5

 1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
 2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.

§ 6

Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP we Wrocławiu protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.

§ 7

Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 8

Kadencja Rady trwa trzy lata.

§ 9

Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP we Wrocławiu.

§ 10

Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.

§ 11

Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

§ 12

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Ądam Wasiak

[PDF]Pobierz Powołanie rady programowej LKP