Informacje o powołaniu

ZARZĄDZENIE NR 61
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 29 listopada 2011 roku

W sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego ?LASY DOLINY BARYCZY"

Znak: ZO-731-44/2011

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) ?Lasy Doliny Baryczy", położony na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, obejmujący następujące obszary:

 • Nadleśnictwo Milicz ? pow. 26 349 ha, w tym obręb leśny Milicz (pow. 8 206 ha), obręb leśny Cieszków (pow. 9 735 ha) oraz obręb leśny Kubryk (pow. 8 408 ha);
 • Nadleśnictwo żmigród ? pow. 16 030 ha, w tym obręb leśny Sułów (pow. 8 017 ha) i obręb leśny Żmigród (pow. 8 013 ha).

Łączna powierzchnia LKP ?Lasy Doliny Baryczy" wynosi 42 379 ha.

§ 2

 1. Celem działania LKP ?Lasy Doliny Baryczy" jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa.
 2. LKP ?Lasy Doliny Baryczy? jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym.

§ 3

Zobowiązuje się Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu do:

 1. opracowania jednolitego programu gospodarczo-ochronnego LKP ?Lasy Doliny Baryczy?
 2. przekazania programu, o którym mowa w punkcie 1:
  • DGLP i wójtom gmin objętych granicami LKP ?Lasy Doliny Baryczy" - do wiadomości,
  • nadleśniczym nadleśnictw Milicz i Żmigród do realizacji;
 1. nadzorowania realizacji tego programu.

§ 4

Program, o którym mowa w 3, powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:

 1.  ocenę rozpoznania stanu lasu, zwłaszcza jego walorów przyrodniczych i zagrożeń;
 2. ocenę dotychczasowych kierunków i metod zagospodarowania lasu pod kątem realizacji funkcji lasu: ekologicznych, produkcyjnych i społecznych oraz wskazanie ewentualnych zmian i korekt w tym zakresie;
 3. określenie kierunków działań w celu udostępniania lasu, m.in. na potrzeby edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne.

§ 5

Założenia i kierunki działań, określone w jednolitym programie gospodarczo-ochronnym LKP ?Lasy Doliny Baryczy", należy uwzględniać w planie urządzenia lasu nadleśnictw Milicz i Żmigród.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Ądam Wasiak

[PDF]Pobierz Informacje o powołaniu LKP