Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:

Siedlisko przyrodnicze

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Pojęcie to wprowadzone zostało do terminologii prawnej w Unii Europejskiej na potrzeby programu Natura 2000 w celu identyfikacji obszarów lęgowych lub wodnych o określonych cechach wyodrębnianych w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne.

Terminu tego nie należy mylić z pojęciem siedliska stosowanym w biologii i ekologii, ani z pojęciem siedliska leśnego stosowanym w leśnictwie. Pojęcie to z uwagi na fakt że służy ono do określania fragmentów biocenoz lub ekosystemów (identyfikowanych przez określone zbiorowiska roślinne lub warunki geograficzno - ekologiczne) nawiązuje do tych właśnie terminów.

Na mocy Dyrektywy Siedliskowej wymienione w niej typy siedlisk przyrodniczych zagrożonych wyginięciem państwa Unii Europejskiej zobowiązane są chronić w obrębie działania obszarów Natura 2000. W Polsce zakaz ?podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych? w obszarach Natura 2000 reguluje zapis ustawy o ochronie przyrody (art. 33). Zakaz nie obowiązuje tylko w określonych sytuacjach i pod określonymi w ustawie warunkami.

Zgodnie z Dyrektywą Siedliskową w Dolinie Baryczy, na terenach pozostających w zarządzie działania Nadleśnictwa Żmigród wyznaczono następujące typy siedlisk przyrodniczych:

 1. Wykazane w Standardowym Formularzu Danych dla obszarów Natura 2000 (SFD)
  • 3150 ? starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
  • 6410 ? zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
  • 6510 ? niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
  • 9110 ? kwaśne buczyny
  • 9130 ? żyzne buczyny
  • 9170 ? grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
  • 91E0 ? łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
  • 91F0 ? łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
 2. Nie wykazane w SFD
  • 2330 ? wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
  • 6230 ? górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
  • 9190 ? pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy
  • 91D0 ? bory i lasy bagienne
  • 91T0 ? sosnowy bór chrobotkowy

W tym trzy siedliska o statusie ochrony: siedlisko priorytetowe (w zestawieniu zaznaczone pogrubioną czcionką).

W chwili obecnej na terenie Nadleśnictwa Żmigród prowadzone są prace weryfikujące powyższe dane, wszelkie zmiany będące efektem aktualnie trwającej inwentaryzacji zostaną uwzględnione po jej zakończeniu.

Powrót