Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:
Wszystkie B C D J L M N O P S Z

Siedlisko przyrodnicze

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Pojęcie to wprowadzone zostało do terminologii prawnej w Unii Europejskiej na potrzeby programu Natura 2000 w celu identyfikacji obszarów lęgowych lub wodnych o określonych cechach wyodrębnianych w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i...

Czytaj więcej


Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO)

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Jest to obszar utworzony w celu zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych uważanych za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Ma on za zadanie w zachowanie lub odtworzenie stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku...

Czytaj więcej


Standardowy Formularz Danych dla obszarów Natura 2000

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Formularz do przekazywania danych o obszarach Natura 2000. Na podstawie tego formularza następuje zgłaszanie nowych i aktualizacja danych o obszarach Natura 2000. O jego formie i treściach decyduje Komisja Europejska.

Czytaj więcej


Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne - 3150

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Siedlisko przyrodnicze powstałe w wyniku odcięcia zakola rzeki od jej dawnego koryta. Charakteryzuje się dużą różnorodnością oraz zmiennym stanem poziomu wód w ciągu roku w zależności od wahań stosunków wodnych pobliskich terenów. Tworzy...

Czytaj więcej


Szuwar

Kategoria: botanika; fitosocjologia

Jest to formacja ekologiczna roślin wodno-błotnych utworzona przez zbiorowiska roślin przybrzeżnych (makrolity), występujących w litoralu jezior i rzek. Można tu wyróżnić szuwar niski na który składają się głównie turzyce, oraz szuwar wysoki z...

Czytaj więcej