Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:

Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO)

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Jest to obszar utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków, jednego lub wielu gatunków w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia w dowolnym okresie albo stadium rozwoju. Jest to obszar sieci Natura 2000 wyznaczany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i notyfikowane w Komisji Europejskiej. Głównym powodem utworzenia takich obszarów była Dyrektywa Ptasia.

Państwa członkowskie Komisji Europejskiej przedstawiają propozycje obszarów do uznania. Propozycje te są weryfikowane, a następnie zatwierdzane przez Komisję i wyznaczane aktem prawa krajoweg, o kraju z którego pochodzi propozycja (w Polsce jest to rozporządzeniem Ministra Środowiska). W czasie między zatwierdzeniem przez Komisję Europejską a wyznaczeniem aktem prawa krajowego obszar nosi tymczasową nazwę obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.

Specjalne obszary ochrony siedlisk, oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty tworzą razem sieć Natura 2000.

Na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego 'Lasy Doliny Baryczy' wyznaczono jeden takie obszar: Obszar Specjalnej Ochrony 'Dolina Baryczy' (PLB020001). Obejmuje on jeden z największych i najpiękniejszych rezerwatów rezerwatów ptasich na terenie Europy ? rezerwat 'Stawy Milickie'.

Zobacz także: Natura 2000

Powrót