Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:

Dolina Baryczy - OSO - PLB020001

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Forma ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000; obszar specjalnej ochrony (OSO) ptaków (Dyrektywa Ptasia).

Całkowita powierzchnia obszaru 55516,8 ha, z czego 12,7% ( 7050,63 ha) leży na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Żmigród. W Dolinie Baryczy jest to obszar pomiędzy Żmigrodem na zachodzie a okolicą Przygodzic na wschodzie. Obejmuje on 5 małych i 5 dużych kompleksów stawów rybnych (ogółem 130 stawów) wraz z otaczającymi je łąkami, gruntami ornymi, mokradłami i lasami, które w całości wchodzą w skład rezerwatu Stawy Milickie.

Z uwagi na duże zróżnicowanie roślinności na tym terenie (od dużej różnorodności zbiorowisk wodnych, poprzez zbiorowiska szuwarowe aż po bardzo bogaty zestaw zbiorowisk leśne - łącznie 57 zbiorowisk roślinnych i około 550 gatunków roślin, w tym wiele chronionych) oraz wszechobecną wodę wykształciło się na tym terenie idealne środowisko do życia dla wielu gatunków ptaków (125 gatunków regularnie odbywających lęgi ? drugi co do ilości gatunków lęgowych obszar w Polsce).

To właśnie ptaki stały się przedmiotem ochrony obszaru OSO w Dolinie Baryczy, a ich mnogość i różnorodność sprawiła że obszar ten objęty został również Konwencją Ramsar (konwencja o ochronie obszarów wodno- błotnych) oraz znalazł się w programie ONZ Living Lakes jako jeden z 13 unikalnych obszarów wodnych na świecie i stał się ostoją ptasią o randze europejskiej.

Występuje tu wiele gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Z uwagi na ilość gatunków wymienimy tylko niektóre z nich, te które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę : bączek (PCK), bąk (PCK), bielik (PCK), błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), łabędź krzykliwy, podgorzałka (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zielonka (PCK), zimorodek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, łabędź niemy, gęgawa, cyranka, czernica, krakwa, pustułka, łyska, wodnik, rycyk, brzegówka, brzęczka; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, kania ruda, kropiatka i żuraw.

W czasie ptasich wędrówek można na tym terenie spotkać stada gęsi gęgawy liczące nawet do 1300 osobników i mieszane stada gęsi nawet do 33 000 osobników.
W czasie trwania na stawach odłowów widok kilkudziesięciu bielików na jednym łowisku wcale nie jest rzadkością, chętnie zlatują się tu z całej okolicy w nadziei na łatwą w tym okresie i jednocześnie ulubioną zdobycz jaką są ryby.

Bocianie i żurawie sejmiki , oprócz pięknego widoku urzekają obserwatorów również głośną, specyficzną dla tych gatunków ?muzyką?. Warto zobaczyć i posłuchać.

Powrót