Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:

Czynniki antropogeniczne

Kategoria: ekologia

Czynniki związane z każdą formą pośredniego lub bezpośredniego wpływu człowieka na środowisko orazi bytujące w nim rośliny i zwierzęta. Przykładem czynników antropogenicznych mogą być: zbyt intensywnie prowadzona gospodarka rolna, zaniedbania gospodarcze na terenach rolnych, chemizacja środowiska, zmniejszanie powierzchni użytków rolnych na korzyść gospodarki komunalnej i zabudowy przemysłowej.

Brak dużych zakładów przemysłowych, niewielkie i rzadko rozmieszczone aglomeracje miejskie oraz duża ilość form ochrony przyrody obowiązujących na terenach Doliny Baryczy powodują że jest ona w małym stopniu narażona na działanie tych czynników. Problem na tym terenie mogą stanowić duże zaniedbania w prowadzeniu gospodarki rolnej lub ich całkowity brak na ich części (np.: niewykaszanie łąk).

Powrót