Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:
Wszystkie B C D J L M N O P S Z
Strona:  « Poprzednia 1 2 3 Następna »

Natura 2000

Kategoria: Ochrona przyrody; formy ochrony

Nazwą Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej określono program mający na celu utworzenie wspólnego programu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Program ten powstał na bazie dwóch unijnych dyrektyw: Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy...

Czytaj więcej


Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie - 6510

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Siedlisko przyrodnicze powstałe w wyniku działalności człowieka polegającej na karczowaniu lasu i stałym, regularnym koszeniu oraz niewystarczającym nawożeniu, na którym skład gatunkowy szaty roślinnej wykształcił się samoistnie. Tak...

Czytaj więcej


Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO)

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Jest to obszar utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków, jednego lub wielu gatunków w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia w dowolnym okresie albo stadium rozwoju. Jest to obszar sieci...

Zobacz także: Natura 2000

Czytaj więcej


Ostoja nad Baryczą ? SOO - PLH020041

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Forma ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000; specjalne obszary ochrony (SOO) siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa).

Całkowita powierzchnia obszaru 82026,4 ha, z czego około 16,61% (13624,59 ha) leży na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Żmigród....

Czytaj więcej


Priorytetowe gatunki

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Mianem gatunku priorytetowego, na potrzeby programu Natura 2000 określono gatunki zagrożone wyginięciem, w odniesieniu do którego Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego zasięgu mieszczącego się na...

Czytaj więcej


Priorytetowe siedliska

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Mianem siedliska priorytetowego, na potrzeby programu Natura 2000 określono siedliska przyrodnicze zagrożone zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za ochronę którego Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu...

Czytaj więcej


Siedlisko przyrodnicze

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Pojęcie to wprowadzone zostało do terminologii prawnej w Unii Europejskiej na potrzeby programu Natura 2000 w celu identyfikacji obszarów lęgowych lub wodnych o określonych cechach wyodrębnianych w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i...

Czytaj więcej


Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO)

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Jest to obszar utworzony w celu zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych uważanych za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Ma on za zadanie w zachowanie lub odtworzenie stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku...

Czytaj więcej


Standardowy Formularz Danych dla obszarów Natura 2000

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Formularz do przekazywania danych o obszarach Natura 2000. Na podstawie tego formularza następuje zgłaszanie nowych i aktualizacja danych o obszarach Natura 2000. O jego formie i treściach decyduje Komisja Europejska.

Czytaj więcej


Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne - 3150

Kategoria: ochrona przyrody; Natura 2000

Siedlisko przyrodnicze powstałe w wyniku odcięcia zakola rzeki od jej dawnego koryta. Charakteryzuje się dużą różnorodnością oraz zmiennym stanem poziomu wód w ciągu roku w zależności od wahań stosunków wodnych pobliskich terenów. Tworzy...

Czytaj więcej


Strona:  « Poprzednia 1 2 3 Następna »