Encyklopedia LKP

Znajdź hasła:

Natura 2000

Kategoria: Ochrona przyrody; formy ochrony

Nazwą Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej określono program mający na celu utworzenie wspólnego programu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Program ten powstał na bazie dwóch unijnych dyrektyw: Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej (Habitatowej). Założeniem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Ochrona przyrody na obszarach Natura 2000, w oparciu o jednolite prawo zobowiązuje kraje członkowskie do zachowania na tych obszarach walorów chronionych w stanie nie pogorszonym. Nie musi to jednak wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

Zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z póź. Zm.) Polska przyjęła tę nową formę ochrony przyrody i zaakceptowała prawa ją regulujące.

W efekcie na terenie całego kraju wyznaczono dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony (OSO) dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku do I Dyrektywy (Ptasiej) oraz specjalne obszary ochrony (SOO) dla siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy.
W granicach działania Leśnego Kompleksu promocyjnego ?Lasy Doliny Baryczy?, z uwagi na bardzo zróżnicowane i bogate przyrodniczo tereny, Dolina Baryczy znalazła się w zasięgu trzech specjalnych obszarów ochrony siedlisk SOO (Ostoja nad Baryczą- PLH 020041, Chłodnia w Cieszkowie - PLH020001, Łąki Skoroszowskie - PLH020093) i jednego obszaru specjalnej ochrony ptaków OSO (Dolina Baryczy- PLB 020001).

O objęciu tego terenu ochroną w ramach programu Natura 2000 zadecydowały jego szczególne walory przyrodnicze w tym: 168 gatunków ptaków zamieszkujących Dolinę Baryczy, co stanowi 1/3 wszystkich gatunków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej oraz 14 typów siedlisk przyrodniczych o randze Europejskiej.

Powrót